Pomoc dla pszczelarzy – nabór 2022

ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Pomoc finansowa dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Pomoc udzielana jest na podstawie §13zf  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisami beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza.

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania zostanie udostępniony na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, tj. 1 kwietnia 2022 r.

Do wniosku, należy dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1,
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  – o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

KWOTA POMOCY

Stawka pomocy, wynosi 20 zł na jedną imowaną rodzinę pszczelą.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby imowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną imowaną rodzinę pszczelą.

Budżet programu: 35,5 mln zł.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

UDZIELANIE POMOCY

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Podstawa prawna

§ 13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2015 poz. 187

Zakup sprzętu pszczelarskiego 2022r.

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca b.r. KOWR podpisał umowy na nasze projekty, w tym na zakup sprzętu pszczelarskiego. Niestety jak co roku musimy ograniczyć planowane zakupy. W załączeniu przesyłam tabelę z podziałem środków na RKP.

Jeżeli chodzi o przyznane środki na refundację urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, to mamy niestety analogiczną sytuację. Dlatego bardzo proszę o zweryfikowanie wcześniej dosłanych zamówień i przesłanie do dnia 28 marca potwierdzonych chęci zakupu tych urządzeń ( często się zdarza, że pszczelarze rezygnują ).

Termin na podpisanie umów na zakupy to 15 czerwca b.r. Jak zawsze, do podpisania umowy potrzebne są 2 kopie faktury zakupu, dwie kopie potwierdzeń przelewu ( niedopuszczalna jest zapłata gotówką ), a także kopia dokumentu potwierdzająca że pszczelarz prowadzi RHD lub sprzedaż bezpośrednią. Przelew powinien zostać wysłany z konta pszczelarza. 

Po 15 czerwca zaczniemy realizować zakupy z listy rezerwowej, którą utworzymy na podstawie zgłoszeń.

Pozdrawiam Ewa Lawdańska

II Konferencja pszczelarska pt.: „Organizacja pasiek wielkotowarowych”

Zgodnie z umową zawartą w dniu 01 marca 2022r. pomiędzy Województwem Lubuskim, Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, a Lubuskim Związkiem Pszczelarzy, w dniu 12 marca 2022r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze miała miejsce II Konferencja pszczelarska pt.: „Organizacja pasiek wielkotowarowych”.

W konferencji wzięło udział 60 pszczelarzy z województwa lubuskiego zrzeszonych w Lubuskim Związku Pszczelarzy z siedzibą w Zielonej Górze, oraz Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie otworzył Prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy Bogusław Dubiel, witając przybyłych gości oraz dziękując za wsparcie w organizacji konferencji panu Jackowi Urbańskiemu, dyrektorowi Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Następnie głos zajął pan Zbigniew Kołodziej, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku województwa lubuskiego. Przedstawił zgromadzonym informację o zrealizowanym w 2021roku zadaniu publicznym Województwa Lubuskiego pt. ”Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”,. Projekt w wysokości 200 00 zł został zrealizowany Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. W tym roku projekt na zakup węzy pszczelej w wysokości 300 000 zł będzie realizowany Lubuski Związek Pszczelarzy.

Kolejno głos zajął pan Jacek Urbański, Dyrektor LCPR w Zielonej Górze przedstawiając zakres współpracy z pszczelarzami w województwie lubuskim w roku ubiegłym oraz w przyszłych latach.

Wykłady dla zgromadzonych pszczelarzy przeprowadził dr inż. Jerzy Samborski z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Konferencja skierowana była do pszczelarzy posiadających od 50 rodzin pszczelich, dlatego wykładowca skupił się na tematyce dotyczącej pasiek wielkotowarowych. Dr Samborski poruszył m.in. temat dotyczący szans i zagrożeń pszczelarstwa w zachodniej i północno-zachodniej części Polski, biologii rodziny pszczelej jako podstawy uzyskiwanej produkcji, podstaw wysokiej produkcji rodzin pszczelich w pasiekach towarowych.

W przerwie między wykładami obecni mogli obejrzeć prezentację wózka służącego do załadunku uli w pasiekach wielkotowarowych, którą przeprowadził pan Jerzy Przybyłowski, właściciel firmy Rummel. Pszczelarze z zainteresowaniem przyglądali się nowatorskiej metodzie załadunku uli.

Podczas zaplanowanej przerwy uczestnicy konferencji mieli do dyspozycji catering przygotowany firmę zewnętrzną ( bufet kawowy, napoje, obiad ).

Wszyscy pszczelarze uczestniczący w spotkaniu otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji.

Szkolenie 26-27 lutego

Zarząd Lubuskiego Związku Pszczelarzy serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „NOWOCZESNA GOSPODARKA PASIECZNA W ASPEKCIE RÓŻNYCH TYPÓW ULI, ZWALCZANIA CHORÓB I BADANIA JAKOŚCI MIODU ORAZ WOSKU PSZCZELEGO”, które odbędzie się w dniach 26-27 lutego b.r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Karty zgłoszenia na szkolenie dostępne są u Prezesów RKP.
Nabór trwa do 10 lutego.


Poniżej tematy wykładów.

26.02.2022r.
PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ WOSKU I WĘZY.
DR EWA WAŚ

ANALIZA PYŁKOWA MIODU, CZYLI JAKĄ ETYKIETĘ NAKLEIĆ NA SŁOIK?
DR DARIUSZ TEPER

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE MIODU. KTÓRE BADANIA ZLECIĆ?
DR EWA WAŚ

PSZCZOŁA MIODNA I DZIKIE PSZCZOŁOWATE W ŚRODOWISKU – FAKTY I MITY.
DR DARIUSZ TEPER

27.02.2022R.
EWOLUCJA I ZMIANY W KONSTRUKCJI ULA OD POCZĄTKU DO DNIA DZISIEJSZEGO.
JĘDRZEJ WIGURA

PORÓWNANIE NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY ULI I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ.
JĘDRZEJ WIGURA

UL IDEALNY DLA PSZCZÓŁ A WYGODA I ERGONOMIA PRACY PSZCZELARZA.
JĘDRZEJ WIGURA

CZY UL WPŁYWA NA ILOŚĆ POZYSKIWANEGO W PASIECE MIODU?
JĘDRZEJ WIGURA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GSM DO WYPOSAŻENIA ULI I OCHRONY ORAZ MONITORINGU PASIEK.
JĘDRZEJ WIGURA

CAŁOROCZNA GOSPODARKA PASIECZNA; BIOLOGICZNE I FARMAKOLOGICZNE METODY ZWALCZANIA PASOŻYTA Varroa Destructor.
MGR INŻ. MAREK PODLEWSKI

WYMIANA MATEK PSZCZELICH I TWORZENIE ODKŁADÓW JAKO WAŻNY ELEMENT NOWOCZESNEJ GOSPODARKI PASIECZNEJ.
MGR INŻ. MAREK PODLEWSKI

WPŁYW CHORÓB PSZCZÓŁ GŁÓWNIE VARROA DESTRUCTOR NA ROZWÓJ I KONDYCJE RODZIN PSZCZELICH.
MGR INŻ. MAREK PODLEWSKI

SELEKCJA PSZCZÓŁ DROGĄ DO UTRZYMANIA ZDROWYCH I SILNYCH RODZIN PSZCZELICH.
MGR INŻ. MAREK PODLEWSKI

Nowy Zarząd LZP

W dniu 16 października w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbył się Walny Zjazd Delegatów Lubuskiego Związku Pszczelarzy.
Na Zjeździe został powołany nowy Zarząd w składzie:
Prezes – Bogusław Dubiel
Wice Prezes – Marcin Kamiński
Skarbnik – Wojciech Dobicki
Sekretarz – Bogumił Stasiak
Członek Zarządu – Andrzej Leszko.

Święto Miodu

W dniu 22 sierpnia 2021 w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbyło się „Święto Miodu” organizowane Muzeum, Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego oraz Lubuski Związek Pszczelarzy. Honorowymi gośćmi byli: Marszałek Stanisław Tomczyszyn oraz Sekretarz Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego pan Stanisław Duszczak.

Podczas uroczystości zostały wręczone Prezesa Lesława Teterę i Pana Stanisława Duszczaka najwyższe odznaczenia Polskiego Związku Pszczelarzy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pszczelarstwa dla naszych Członków.
Statuetki im. Ks. Jana Dzierżona otrzymali: Jerzy Weryho, Eugeniusz Jankowiecki, Ryszard Czajka.

W trakcie trwania Święta Miodu został rozstrzygnięty konkurs na Najlepszy Miód, na Najlepszy produkt z miodem i Najlepszy wypiek z miodem.
Odbyły się również warsztaty i wykłady dotyczące chowu pszczół i prac pasiecznych, pokazy wirowania miodu oraz konkursy o tematyce pszczelarskiej dla dzieci.


Bogata oferta wystawiennicza, różnorodność stoisk z miodem i produktami pszczelimi oraz wiele innych sprawiły, że impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem pszczelarzy i mieszkańców Zielonej Góry oraz okolicznych miejscowości.