STATUT - LUBUSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Idź do spisu treści

Menu główne:

STATUT

STATUT LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1
Lubuski Związek Pszczelarzy, w dalszym ciągu tego statutu zwany LZP, jest rolniczym zrzeszeniem branżowym działającym jako społeczno-zawodową organizacja pszczelarzy na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982r. O społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późniejszymi zmianami ).

§2
Lubuski Związek Pszczelarzy używa nazwy skróconej LZP.

§3
LZP działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Zielona Góra.

§4
LZP posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu.

§5
LZP może być członkiem innych organizacji rolniczych i społecznych.
§6
LZP jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego.

§7
LZP używa pieczęci z rysunkiem matki pszczelej [logo związku] i napisem „Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze” z adresem siedziby i numerem telefonu.
Pieczęć zawierać może ponadto numer NIP oraz numer konta bankowego LZP.

II. CELE.

§8
Celem LZP jest prowadzenie działalności w zakresie pszczelarstwa i reprezentowanie interesów pszczelarzy, zwłaszcza w zakresie rentowności gospodarki pasiecznej.

§9
LZP może prowadzić działalność gospodarczą.

§10
W szczególności cele LZP są realizowane przez:

1. Inicjowanie oraz współdziałanie w opracowywaniu aktów prawnych mających w celu zabezpieczenia interesów pszczelarzy będących członkami LZP,
2. Reprezentowanie interesów pszczelarzy wobec administracji państwowej, samorządowej, organizacji społecznych i instytucji gospodarczych.
3. Współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej w zakresie rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego.
4. Zrzeszanie pszczelarzy w Rejonowych Kołach Pszczelarzy zwanych dalej RKP, sprawowanie nad tymi kołami patronatu, działalności rewizyjnej oraz koordynowanie ich pracy.
5. Udzielanie RKP pomocy w organizacji, fachowych instruktaży oraz szkoleń.
6. Zapobieganie i pomoc w zwalczaniu chorób pszczół.
7. Podejmowanie działań zapobiegających wytruciom pszczół, a w przypadku ich zaistnienia udzielanie pomocy pszczelarzom w egzekwowaniu odszkodowań.
8. Zachowanie przed nieuzasadnionym zniszczeniem istniejących pożytków pszczelich.
9. Wzbogacanie pożytków pszczelich oraz propagowanie zasad ich racjonalnego wykorzystania.
10. Organizowanie zaopatrzenia pszczelarzy będących członkami LZP w środki produkcji pasiecznej.
11. Udział w ustalaniu warunków skupu i sprzedaży produktów pszczelich, norm i zasad klasyfikacji tych produktów.
12. Pomoc w organizacji zbytu produkcji pszczelarskiej poprzez różne formy działalności gospodarczej.
13. Popularyzację wiedzy pszczelarskiej.
14. Czuwanie nad przestrzeganiem przez pszczelarzy etyki zawodowej.

§11
LZP opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w Kołach Pszczelarzy.

§12
LZP zatrudnia pracowników do wykonania zadań statutowych w ramach Biura LZP.
Pracami Biura kieruje Kierownik zatrudniony przez Zarząd Związku. Kierownik Biura bierze udział w posiedzeniach władz Związku. Zakres prac Biura reguluje ustalony przez Zarząd regulamin pracy Biura.


III. WŁADZE LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY.

§13
Władzami LZP są:

1.Walny Zjazd Delegatów,
2. Zarząd LZP,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Władz trwa 4 lata. Członkowie władz LZP pełnią swoje funkcje społecznie.

§14
1. Walne zjazdy delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zjazdy Delegatów Wojewódzkiego Związku są sprawozdawczo- wyborcze.
3. Zwyczajny Zjazd delegatów zwołuje Zarząd Wojewódzkiego Związku co 4 lata.
4. Nadzwyczajny zjazd delegatów zwołuje Zarząd LZP:
a) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
b) na podstawie pisemnego żądania złożonego przez 1/5 Delegatów;
c) na żądanie władzy rejestracyjnej lub z własnej inicjatywy.

§15
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu 8 tygodni od
otrzymania żądania.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego lub Niezwyczajnego Zjazdu
Delegatów delegaci powiadomieni są na 14 dni przed terminem Zjazdu listem poleconym.
3. Walny Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu LZP lub w jego zastępstwie V-ce prezes, przy obecności co najmniej 50 procent obecnych Delegatów w I terminie.
4. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, Walny Zjazd Delegatów powinien się odbyć w tym samym dniu o godzinę później bez względu na ilość obecnych.
Klauzula ta powinna być zaznaczona w zawiadomieniach o Zjeździe.
5. Walny Zjazd Delegatów dokonuje wyboru Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcy oraz
Sekretarza Zjazdu. Osoby te stanowią Prezydium Zjazdu.
6. Wybór prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym.
7. Przebiegiem Zjazdu kieruje Przewodniczący, natomiast Sekretarz zjazdu jest
odpowiedzialny za prowadzenie protokołu Zjazdu.
8. Po wyborze Prezydium , Walny Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym Komisje Zjazdowe:
a) Komisję Mandatowo- Skrutacyjną;
b) Komisję Uchwał i Wniosków;
c) Komisję Wyborczą;
d) Komisje Statutową.

§16
1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
a) delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół Pszczelarzy w ilości jeden Delegat na 30 członków;
b) prezesi Zarządów RKP,
c) Członkowie Honorowi Wojewódzkiego Związku.
d) osoby zaproszone.

2. Prawo do głosowania przysługuje jedynie Delegatom wybranym na Walnych Zebraniach
Kół i prezesom Zarządów kół RKP.

§17
Walny Zjazd delegatów podejmuje uchwały zwykła większością głosów w głosowaniu
jawnym.

§18
Wybory do władz Związku odbywają się na drodze głosowania tajnego.

§19
Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz Sekretarz
zjazdu. Oryginał protokołu pozostaje w aktach LZP, a jego odpis należy
przedłożyć władzy rejestracyjnej w ciągu 30 dni od daty odbycia Zjazdu.

§20
1. Walny Zjazd delegatów wybiera:
a) Zarząd Wojewódzkiego Związku;
b) Komisje Rewizyjną;
c) Sąd Koleżeński,
d) Delegatów do innych organizacji, których LZP jest członkiem.


2. Kandydatury do władz Związku mogą zgłaszać na piśmie do protokołu Komisji Wyborczej wyłącznie Delegaci rekomendując kandydata.
Zgłaszany kandydat zostaje wpisany na listę wyborczą przez przewodniczącego Komisji
Wyborczej.


§21

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1. Uchwalenie Statutu Wojewódzkiego Związku oraz Regulaminu nadawania tytułu „
Honorowego Członka Wojewódzkiego Związku Pszczelarz”.
2. Wybór Zarządu Wojewódzkiego Związku , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3. Uchwalenie głównych kierunków działania Związku.
4. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (udzielanie
absolutorium).
5. Wybór Delegatów na Walny Zjazd delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego.
6. Nadawanie tytułu „ Honorowego członka Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego.
7. Przyznawanie godności Honorowego Prezesa Związku.
8. Uchwalanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich i produkcyjnych na
rzecz Związku.
9. Dysponowanie rzeczonym majątkiem trwałym Wojewódzkiego Związku, majątkiem
Wojewódzkiego Związku.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Wojewódzkiego Związku w związkach
krajowych i zagranicznych, których celem jest obrona interesów pszczelarzy i ochrona
środowiska naturalnego.
11. Rozpatrywanie odwołań członków.
12. Podejmowanie Uchwał o rozwiązaniu Wojewódzkiego Związku i przeznaczeniu jego
majątku.

§22
1. Zarząd LZP składa się z od 5 do 7 członków i 2 zastępców wybranych przez
walny Zjazd delegatów WZP.
2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Wojewódzkiego Związku powinno nastąpić
w dniu Zjazdu ,nie później jak w 14 dni od daty wyborów.
3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu , w skład którego wchodzą: Prezes, V-
ce Prezes, Sekretarz, Skarbnik i 1 Członek Zarządu.
Do składania oświadczeń woli w imieniu wojewódzkiego Związku upoważnieni są działający
łącznie : Prezes, V-ce Prezes oraz jeden z pozostałych członków Prezydium Zarządu.
Do dysponowania kontem Związku upoważnieni są prezes, V-ce prezes i Skarbnik Zarządu
oraz Kierownik Biura i Główny Księgowy.
4. W razie ustąpienia członka Zarządu, pobawienia go mandatu w czasie trwania kadencji, lub
jego śmierci na jego miejsce wchodzi zastępca w kolejności ustalonej przy wyborze. Funkcję
prezesa przyjmuje do końca kadencji V-ce Prezes Zarządu.
5. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub V-ce Prezes przynajmniej raz na kwartał, a zebranie
Prezydium Zarządu w miarę potrzeby.
O każdym posiedzeniu Zarządu jego członkowie powinny być zawiadomione listem poleconym co najmniej na 7 dni wcześniej.
6. Posiedzenia Zarządu i Prezydium muszą być protokołowane przez członka Zarządu.
7. Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości
głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do podjęcia prawomocnych uchwał wymagana jest
obecność co najmniej 4 członków Zarządu lub 3 członków Prezydium.
8. Członek Władz LZP Związku zostaje pozbawiony mandatu w razie orzeczenia
Sądu Koleżeńskiego lub utraty praw publicznych.
9. Decyzje o pozbawieniu funkcji członka zarządu podejmuje Zarząd wojewódzkiego
Związku, członka Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna a członka Sądu Koleżeńskiego-
Sąd Koleżeński.
10. Uchwały w powyższej sprawie zapadają zwykłą większością co najmniej 2/3 głosów w głosowaniu
tajnym.

§23
Do kompetencji Zarządu LZP należy:

1. Zwoływanie walnego Zjazdu delegatów Wojewódzkiego Związku .
2. Reprezentowanie interesów pszczelarzy- członków Związku.
3. Kierowanie działalnością Wojewódzkiego Związku.
4. Uchwalanie i zatwierdzanie; Regulaminów Biura, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego oraz instrukcji Finansowej dla Kół Pszczelarzy.
5. Zatwierdzanie projektów planów pracy wojewódzkiego związku oraz budżetu i
zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
6. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów Wojewódzkiego Związku sprawozdań z
działalności za okres kadencji.
7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością niższych ogniw organizacyjnych
Wojewódzkiego Związku.
8. Podejmowanie Uchwał w sprawie zawieszania w czynnościach członków Prezydium Zarządu
Związku jeżeli działają na szkodę Związku, niezgodnie ze statutem i przepisami prawa.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie zawieszania w czynnościach Zarządu Koła w przypadku
stwierdzenia że Zarząd działa na szkodę Związku, albo przekracza obowiązujące przepisy
prawa.
10. Powoływanie tymczasowego Zarządu Koła w przypadku zawieszenia w czynnościach
Zarządu Koła Pszczelarzy w celu:
a) przejęcia i prowadzenia agend Zarządu Koła do czasu wyboru nowego składu Zarządu;
b) zwołania najpóźniej w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia, nadzwyczajnego walnego Zebrania Koła w celu dokonania wyboru nowego Zarządu.
11. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia podejmuje Zarząd Wojewódzkiego Związku z
udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- w głosowaniu tajnym.
12.Przyznawanie wyróżnień organizacyjnych aktywowi społecznemu oraz wnioskowanie o
nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych.
13.Wybór delegatów na Walne Zjazdy innych organizacji, których Wojewódzki Związek jest
członkiem.
14. Realizowanie Uchwał Wlanego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku oraz
Walnego zjazdu Delegatów PZP.
15. Zawieranie umów o prace i wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązku
pracodawcy .
16. Zatwierdzanie Regulaminu pracy Biura oraz innych wynikających z wykonania zadań
statutowych Związku.
17. Opracowanie planów pracy zarządu, zabezpieczających realizację Uchwał Zjazdu.
18. Zwoływanie posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu.
19. Zawiadamianie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie posiedzeń Zarządu.
20. Podejmowanie uchwał w sprawie zawierania umów i porozumień za Związkami
organizacjami lub innymi podmiotami gospodarczymi w zakresie ochrony interesów
pszczelarzy.


§24
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców.
2. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, co najmniej 2 razy w roku.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§25.
Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności rzeczowej i gospodarczo- finansowej Wojewódzkiego Związku.
Coroczne składanie Zarządowi sprawozdań z wyników kontroli bilansu i całokształtu
działalności Związku.
2. Składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wnioskowanie o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
3. Żądanie zwołania zebrania Zarządu względnie nadzwyczajnego walnego Zjazdu Delegatów
Wojewódzkiego Związku- jeżeli w wyniku swej działalności uzna to za konieczne.
4. Nadzorowanie pracy Komisji Rewizyjnych Kół Pszczelarzy.

§26.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji
bierze udział w zebraniach zarządu z głosem doradczym.

§27.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i jego poszczególnych członków wyjaśnień
w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i gospodarki finansowej Wojewódzkiego
Związku.

§28.
Komisja Rewizyjna działa kolegialnie.
Komisja Rewizyjna może zlecić wykonanie poszczególnych czynności kontrolnych
delegowanym przez siebie członkom Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Zarządu Wojewódzkiego Związku o zlecenie
określonych czynności biegłemu.

§29.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców.
2. Do kompetencji Sadu Koleżeńskiego Wojewódzkiego Związku należy rozpatrywanie:
a) jako I instancja:
- spraw członków i władz Wojewódzkiego Związku
b) jako II instancja:
- odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich poszczególnych Kół Pszczelarzy

3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie 3 –osobowym oraz działa na zasadzie
regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Wojewódzkiego Związku.
4. Karami wymierzonymi przez Sąd Koleżeński są
- upomnienie;
- nagana;
- wykluczenie ze Związku.

§30.
1. Biuro Wojewódzkiego Związku stanowi zakład pracy dla zatrudnionych w nim
pracowników.
2. Biuro działa na podstawie Regulaminu pracy biura, ustalonego i zatwierdzonego przez
Prezydium Zarządu.
3. Wojewódzki Związek zatrudnia pracowników do wykonywania zadań statutowych oraz do
prowadzenia doradztwa w zakresie pszczelarstwa.
4. Etaty pracowników ustala Zarząd Wojewódzkiego Związku.
5. Pracą Biura kieruje Kierownik.
6. Zakres pracy czynności pracowników zatwierdza Prezydium Zarządu.
7. Pracę biura nadzoruje Prezes Zarządu.
8. Kierownik Biura bierze udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§31.
1. Wojewódzki Związek zrzesza pszczelarzy w Kołach Pszczelarzy.
2. Koło Pszczelarzy może być zorganizowane przy początkowej ilości co najmniej 11 osób.
3. Siedzibę Koła ustala Walne Zebranie Koła.
4. Ogniwa terenowe używają pieczęci podłużnej z napisem:
- LZP w Zielonej Górze
- Koło Pszczelarzy w …………………………...

5. Koła Pszczelarzy pracują w oparciu o Statut uchwalony przez Walny Zjazd wojewódzkiego
Związku oraz Regulamin zatwierdzonym przez Zarząd LZP. Koła podlegają ewidencji w
rejestrze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.

§32.
1. Władzami Koła Pszczelarzy są:
- Walne Zebranie członków Koła:
- Zarząd Koła składający się z 5 członków.
- Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków
- Sad Koleżeński składający się z 3 członków

2. Plany pracy i preliminarze budżetowe Kół powinny być zatwierdzane przez Walne
Zebranie Kół i przesłane do wiadomości Zarządowi Wojewódzkiego Związku.

IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§33.
1. Członkowie mogą być zwyczajni i honorowi.
2. Zwyczajnymi członkami Związku mogą być; osoby fizyczne i prawne.
3. O przyjęciu i wykreśleniu z Koła decyduje uchwała Zarządu Koła.
4. Honorowymi członkami LZP mogą być osoby fizyczne, które przez
swoją działalność położyły szczególne zasługi dla pszczelarstwa.
5. Tytuł Honorowego Członka nadaje Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku.

§34.
Członek zwyczajny ma prawo:

1. Brać bezpośredni udział z głosem decydującym w zebraniach Kół oraz poprzez delegatów
w walnych Zjazdach Delegatów LZP.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Kół oraz wybierać swoich delegatów i być
wybieranym do władz Wojewódzkiego Związku.
3. Korzystać z pomocy LZP.


§35.
Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1. Stosować się do postanowień Statutu i uchwał LZP.
2. Brać czynny udział w pracach LZP i RKP pszczelarzy oraz dążyć do realizowania ich zadań.
3. Opłacać składki członkowskie i produkcyjne ustalone przez władze Związku.
4. Brać czynny udział w organizowanych zebraniach i szkoleniach.
5. Przestrzegać zasad etyki.
6. Dbać o zdrowotność pszczół, rozwój pasieki i estetykę.
7. Chronić środowisko naturalne i dążyć do powiększenia bazy pożytków dla pszczół.

§36.
1. Członek honorowy ma prawo korzystać z pomocy Wojewódzkiego Związku i brać czynny
udział w walnym Zjeździe Delegatów Wojewódzkiego Związku z głosem doradczym.
2. Członek Honorowy korzysta z biernego prawa wyborczego do władz Wojewódzkiego
Związku.
3. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składki członkowskiej.

§37.

1. Zawieszenie członka Koła Pszczelarzy za działalność na szkodę Związku następuje na
mocy uchwały Zarządu koła lub Zarządu LZP.
2. W przypadku zawieszenia członka Koła pszczelarzy w prawach członkowskich –
zawieszony nie ma prawa brania udziału w pracach LZP i wykonywania jakichkolwiek funkcji w, jak również pełnienia funkcji Delegata.
3. Członek Zawieszony ma obowiązek wywiązywać się z zadań określonych w §35. Pkt. 1
i 3. Ponadto ma prawo wzięcia udziału w Walnym Zebraniu decydującym o jego prawach
członkowskich. W razie nie przybycia bez usprawiedliwienia , decyzję o wykluczeniu
podejmuje się w jego nieobecności.
4. Członek Zawieszony powinien być powiadomiony na piśmie z dwutygodniowym wyprzedzeniem o Walnym Zebraniu decydującym o jego prawach członkowskich.

§38.
1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
a) skreślenia z listy członków przez Zarząd koła Pszczelarzy z powodu nie regulowania
składek członkowskich;
b) dobrowolnego wystąpienia
c) wykluczenia członka na mocy postanowienia Sądu Koleżeńskiego.

V. MAJĄTEK LZP.

§39.

Fundusze Wojewódzkiego Związku powstają:
1. Ze składek członkowskich.
2. Ze składek produkcyjnych.
3. Z dobrowolnych składek członkowskich.
4. Z darowizn i subwencji.
5. Z dywidendy od udziałów członkowskich z OSP, przekształcanej w spółkę.
6. Z działalności gospodarczej na rzecz swoich członków.
7. Z innych wpływów.

§40.

1. Całość zysków uzyskana z działalności zaopatrzeniowo- gospodarczej przeznaczona jest na
działalność statutową Wojewódzkiego Związku.
2. Majątek wojewódzkiego Związku oraz jego operacje finansowe powinny być
ewidencjonowane w księgowości, za prowadzenie której odpowiedzialność ponosi ….................................................... .

3. Księgowość i dokumentacja Wojewódzkiego Związku winna być prowadzona zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Nad majątkiem Związku czuwa skarbnik Zarządu.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§41.
1. Statut niniejszy może być zmieniony przez walny Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów.
2. W razie braku quorum określonego w pkt. 1, powzięcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu może nastąpić dopiero na Walnym Zjeździe Delegatów zwołanym nie wcześniej niż 4 tygodnie i nie później niż 2 miesiące od poprzedniego Walnego zjazdu delegatów.
Na zjeździe tym uchwały w przedmiocie zmiany statutu zapadają większością głosów uprawnionych do głosowania obecnych delegatów- bez względu na quorum.
3. Statut podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

§42.
1. Rozwiązanie LZP może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez nadzwyczajny Walny Zjazd delegatów, wyłącznie w tym celu zwołanym, większością 2/3 głosów.
2. W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania LZP następuje jego likwidacja przez Komisje Likwidacyjną, wybraną przez Walny Zjazd delegatów, który podjął uchwałę o rozwiązaniu Wojewódzkiego Związku.
3. Majątku pozostały po likwidacji LZP zostanie sprzedany w drodze licytacji publicznej i po zaspokojeniu roszczeń podzielony i wypłacony w gotówce przez Skarbnika Zarządu wszystkim członkom zwyczajnym LZP w równych częściach zaokrąglonych do 1zł w dół po zawiadomieniu z miesięcznym wyprzedzeniem o miejscu i terminie wypłat RKP.

§43.
Z mocy ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach
rolników Dz.U. Nr 32 poz.217)- Status podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.
Niniejszy status został zatwierdzony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów LZP w dniu …................16.03.2013 r..... ….......................................... statut wpisano do rejestru
Związków Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pod nr 0000023626 dnia …19.11 2013............
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego