DOKUMENTY - LUBUSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Idź do spisu treści

Menu główne:

DOKUMENTY

 

REGULAMIN KONKURSU NA 
,, WZOROWĄ PASIEKĘ PROWADZONĄ W LUBUSKIM ZWIĄZKU PSZCZELARZY"
 w ZIELONEJ GÓRZE w 2018r.

I. Cele konkursu
1. Wspieranie rolnictwa poprzez zwiększenie udziału pszczół w zapylaniu roślin oraz zwiększenie pozyskiwania produktów pszczelich takich jak: miód, wosk, pyłek kwiatowy, propolis;
2. Poprawa stanu zdrowotności, higieny i estetyki istniejących pasiek;
3. Ochrona pszczół przed wytruciem podczas wykonywania chemicznych zabiegów ochrony roślin w rolnictwie i leśnictwie;
4. Zwiększenie dbałości o jakość pozyskiwanych produktów pszczelich;
5. Zwiększenie dbałości o środowisko naturalne.
II. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu Jest Lubuski Związek pszczelarzy w Zielonej Górze. Szczegółowych informacji na temat konkursu oraz jego przebiegu można zasięgnąć w biurze LZP lup ze strony internetowej www.lzp.zgora.pl
III. Udział w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział pszczelarz należący do jednego z kół zrzeszonych w Lubuskim Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze, który spełnia poniższe warunki:
a) posiada ewidencyjny numer weterynaryjny lub zgłosił swoją pasiekę u właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
b) zgłosi swoją pasiekę do konkursu na druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu w terminie do dnia 20 czerwca;
c) legitymuje się wiedzą i doświadczeniem pszczelarskim ocenianym w trakcie konkursu przez Komisję Konkursową.
2. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy składać w biurze Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze lub e mail: sekretariat@lzp.zgora.pl.
3. Z każdego RKP może być zgłoszonych nie więcej niż dwie pasieki (opiniuje Zarząd Koła)

IV. Kryteria oceny
1. Stan pasieki i urządzenia niezbędne do gospodarki pasiecznej:
a) pasieczysko – stan ogólny: wygląd całości i utrzymanie 0-10 pkt.;
b) ule- stan i estetyka 0-10 pkt.;
c) wyposażenie pasieczyska: poidło –szczególnie pochodzenie wody, wagi ulowe, wózki pasieczne, inne urządzenia 0-10 pkt.;
d) sprzęt pasieczny: ubrania ochronne, drobny sprzęt pasieczny – podkurzacze, dłuta, noże i inne 0-10 pkt.;
e) pracowania pasieczna właściwie wyposażona: miodarka, stół do odsklepiania, naczynia do miodu, urządzenia do badania miodu i inne 0-10 pkt.;
2. Stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej:
a) rodzaj prowadzonej gospodarki – stacjonarna, wędrowna - przewóz pasieki na pożytki 0-5 pkt.;
b) częstotliwość wymiany matek pszczelich oraz hodowla matek na własne potrzeby 0-5 pkt.;
c) stosowanie metod wiosennego przyspieszania rozwoju rodzin pszczelich (podać jakie) 0-5 pkt.;
d) metody tworzenia nowych rodzin pszczelich (podać jakie) 0-5 pkt.;
e) wykorzystanie możliwości pozyskiwania produktów pszczelich: miodu, pyłku kwiatowego, wosku, propolisu 0-10 pkt.;
3. Zwalczanie chorób pszczół, profilaktyka i higiena w pasiece:
a) zwalczanie warrozy: stosowanie leków dopuszczonych do obrotu, inne metody w tym biologiczne i fizyczne 0-5 pkt.;
b) zapobieganie i zwalczanie chorób poprzez: wymianę matek pszczelich, zachowanie higieny przy prowadzeniu pasieki, dezynfekcję: ramek, uli, sprzętu pasiecznego oraz inne sposoby (podać jakie) 0-15 pkt.;
4. Udział i zaangażowanie pszczelarza w:
a) powiększaniu liczby rodzin pszczelich 0-5 pkt.;
b) nasadzeniach drzew i krzewów pyłko i nektarodajnych 0-10 pkt.;
c) działaniach z zakresu edukacji ekologicznej w środowisku lokalnym 0-5 pkt.;
d) działalności Regionalnego Koła Pszczelarzy i Lubuskiego Związku Pszczelarzy 0-5 pkt.;
e) szkoleniach organizowanych przez LZP ( dot. ostatnich 5 lat) 0-5 pkt.
5. Inne pomysły racjonalizatorskie mające wpływ na rozwój pszczelarstwa, ochronę i zachowanie środowiska naturalnego (podać jakie) 0-10 pkt.


Możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów 140 x 3 ( trzech członków komisji)
V. Skład Komisji Konkursowej
1. Przewodniczący: Bogusław Dubiel
2. Członek: Mirosława Zielińska
3. Członek: Czesław Wiesion.
VI. Przebieg konkursu
1. Oceny i wyboru najlepszych pasiek dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze wg kryteriów oceny, na specjalnie przygotowanej karcie stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu konkursu;
2. Każdy z członków komisji konkursowej dokona oddzielnej oceny punktowej każdej zgłoszonej do konkursu pasieki wg kryteriów oceny określonych w punkcie IV;
3. Na końcową ocenę każdej zgłoszonej do konkursu pasieki składać się będzie suma punktów przyznana przez poszczególnych członków komisji;
4. Przegląd pasiek odbędzie się w terminie od 10 do 31 lipca 2018 r.
5. Konkurs zostanie odwołany w przypadku nie zgłoszenia się przynajmniej trzech pasiek.
VII. Nagrody i wyróżnienia
1. Nagrody i wyróżnienia w formie rzeczowej ufundowane będą przez Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze oraz ewentualnych sponsorów, zostaną przyznane na wniosek Komisji Konkursowej właścicielom trzech najwyżej ocenionych pasiek;
2. Komisja Konkursowa może wnioskować o przyznanie wyróżnień właścicielom pasiek, które zajęły kolejne miejsca w konkursie.
VIII. Promocja konkursu i ogłoszenie wyników
1. Informacje o organizacji konkursu oraz wyniki będą opublikowane na stronie internetowej Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze www.lzp.zgora.pl.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbywać się będzie w roku kalendarzowym , w którym organizowany jest konkurs;
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru i prezentacji zdjęć wykonanych w czasie oceny pasiek.Zarząd LZP
Prezes LZP w Zielonej Górze
Zielona Góra 14.12. 2017 r.Załącznik nr 1
Zgłoszenie do udziału w konkursie na
,,Wzorową pasiekę prowadzoną w Lubuskim Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze”
Ja niżej podpisany zgłaszam moją pasiekę liczącą obecnie ……… rodzin pszczelich do udziału w konkursie na ,, WZOROWĄ PASIEKĘ PROWADZONĄ W LUBUSKIM ZWIĄZKU PSZCZELARZY
W ZIELONEJ GÓRZE” w 2018 roku.
Jednocześnie oświadczam, że znane są mi zasady regulaminu konkursu i sposób oceny punktowej przez Komisję Konkursową.

Imię i nazwisko pszczelarza …………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………..
/miejscowość, ulica, nr domu/
Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………………………………………………………………
Lokalizacja pasieki …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ewidencyjny nr weterynaryjny lub zgłoszenia do PLW …………………………………………………………………….
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji przez Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zmianami) w celu i dla potrzeb organizacji i realizacji tego konkursu, a także na publikowanie zdjęć z elementami mojej pasieki na stronie internetowej Lubuskiego Związku Pszczelarzy www.lzp.zgora.pl.

………………………………………………………
/czytelny podpis zgłaszającego pszczelarza/


Miejscowość …………………………................................, data……………………………………….Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w …………………………………………………. potwierdza, że w/w jest członkiem tutejszego koła i jego/jej pasieka liczy …………………. rodzin pszczelich.
Pasieka zlokalizowana jest w ……………………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie informuję, że w/w otrzymał/a Regulamin Konkursu oraz zasady oceny punktowej.


…………………………………., dnia ………………………… ………………………………………………………………………
/miejscowość/ /podpis, pieczęć Prezesa RKP/

Załącznik nr 2
KARTA OCENY PASIEKI
W KONKURSIE NA ,, WZOROWĄ PASIEKĘ PROWADZONĄ W LUBUSKIM ZWIĄZKU PSZCZELARZY
W ZIELONEJ GÓRZE” W 2018 ROKU
Imię i nazwisko pszczelarza …………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………..
/miejscowość, ulica, nr domu/
Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………………………………………………………………
Lokalizacja pasieki …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ewidencyjny nr weterynaryjny lub zgłoszenia do PLW …………………………………………………………………….
Lp.
Wyszczególnienie kryteriów oceny
Min/max liczba pkt za kryterium
Liczba otrzymanych punktów
1.
Stan pasieki i urządzenia niezbędne do gospodarki pasiecznej:
0-50


a)pasieczysko – stan ogólny: wygląd całości i utrzymanie
0-10


b)ule- stan i estetyka ;
0-10


c)wyposażenie pasieczyska: poidło- szczególnie pochodzenie wody, wagi ulowe, wózki pasieczne, inne urządzenia
0-10


d)sprzęt pasieczny: ubrania ochronne, drobny sprzęt pasieczny – podkurzacze, dłuta, noże i inne ;
0-10


e)pracowania pasieczna właściwie wyposażona: miodarka, stół do odsklepiania, naczynia do miodu, urządzenia do badania miodu i inne ;
0-10

2.
Stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej:
0-30


a)rodzaj prowadzonej gospodarki – stacjonarna, wędrowna - przewóz pasieki na pożytki ;
0-5


b)częstotliwość wymiany matek pszczelich oraz hodowla matek na własne potrzeby ;
0-5


c)stosowanie metod wiosennego przyspieszania rozwoju rodzin pszczelich (podać jakie) ;
0-5


d)metody tworzenia nowych rodzin pszczelich (podać jakie);
0-5


e)wykorzystanie możliwości pozyskiwania produktów pszczelich: miodu, pyłku kwiatowego, wosku, propolisu;
0-10

3.
Zwalczanie chorób pszczół, profilaktyka i higiena w pasiece:
0-20


a)zwalczanie warrozy: stosowanie leków dopuszczonych do obrotu, inne metody w tym biologiczne i fizyczne;
0-5


b)zapobieganie i zwalczanie chorób poprzez: wymianę matek pszczelich, zachowanie higieny przy prowadzeniu pasieki, dezynfekcję: ramek, uli, sprzętu pasiecznego oraz inne sposoby (podać jakie);

0-15

4.
Udział i zaangażowanie pszczelarza w:
0-30


a)powiększaniu liczby rodzin pszczelich;
0-5


b)nasadzeniach drzew i krzewów pyłko i nektarodajnych;
0-10


c)działaniach z zakresu edukacji ekologicznej w środowisku lokalnym;
0-5


d)działalności Regionalnego Koła Pszczelarzy i Lubuskiego Związku Pszczelarzy.
0-5


e) szkoleniach organizowanych przez LZP ( dot. ostatnich 5 lat).
0-5

5.
Inne pomysły racjonalizatorskie mające wpływ na rozwój pszczelarstwa, ochronę i zachowanie środowiska naturalnego (podać jakie).
0-10

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
140


Imię i Nazwisko osoby oceniającej – członka komisji konkursowej……………………………………………………….
Data dokonanej oceny pasieki zgłoszonej do konkursu ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
/podpis osoby oceniającej/

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego